Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο » Φυσιογνωμία

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ Ε.Π.Π.

 

Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (Ε.Π.Π.) είναι ένα από τα παλαιότερα ιδρυμένα εργαστήρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και ανήκει στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής.

Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (Ε.Π.Π.) από ιδρύσεως του (1922), είχε ως σκοπό την προώθηση και εξοικείωση όλων των μελών της παιδαγωγικής κοινότητας με τις επιστημονικές μεθόδους της παιδαγωγικής έρευνας. 

Οι κυριότεροι στόχοι του Ε.Π.Π., κατά την τελευταία δεκαετία, είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής και η εφαρμογή των ερευνητικών πορισμάτων τόσο στη σχολική τάξη, όσο και στην αγωγή εκτός σχολείου. Επίσης, στοχεύει στη παιδαγωγική μόρφωση και άσκηση πτυχιούχων, εκπαιδευτικών και ενηλίκων, καθώς και στη διάδοση των παιδαγωγικών γνώσεων στο ευρύ κοινό, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε άτομα ή θεσμούς που ασχολούνται γενικά με τα θέματα της Αγωγής. 

Η επιστημονική έρευνα ασκείται με την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ή διπλωματικών εργασιών. Η συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών, σε δραστηριότητες του Εργαστηρίου, αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν σφαιρικότερη παιδαγωγική μόρφωσή τους, ενώ μπορεί να επέχει θέση πρακτικής άσκησης για το Μάθημα "Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας".

Το Εργαστήριο (Ε.Π.Π.) παρέχει διαχρονικά, στα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του έργου τους σε θέματα αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών.

Το Ε.Π.Π. παρέχει συνεχή βοήθεια στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, όπου αυτό προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών.