Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο » Στόχοι

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Π.

 

Οι κυριότεροι στόχοι του Ε.Π.Π. είναι:

 1. H προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής και η εφαρμογή των ερευνητικών πορισμάτων, τόσο στη σχολική τάξη όσο και στην αγωγή εκτός σχολείου.
 2. Η παιδαγωγική μόρφωση και άσκηση των φοιτητών(-τριών) των "καθηγητικών" σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 3. Η διάδοση των παιδαγωγικών γνώσεων και των πορισμάτων των συναφών επιστημών στο ευρύτερο κοινό και ιδίως στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αλλά και σε άτομα ή θεσμούς που ασχολούνται γενικά με τα θέματα της αγωγής.
 4. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

 

Επιστημονική Έρευνα

Η επιστημονική έρευνα ασκείται με συλλογικά ερευνητικά προγράμματα, με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ή με την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής.

Ειδικότερα, η έρευνα ασκείται σε:

 • Θέματα παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής φύσης
 • Θέματα ατόμων με δυσκολίες στην προσαρμογή και τη μάθηση
 • Θέματα οικογένειας
 • Θέματα παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων
 • Θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής

Στην έρευνα μετέχουν τόσο οι επιστημονικοί συνεργάτες του Εργαστηρίου, όσο και οι φοιτητές. Η συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου μπορεί να επέχει θέση πρακτικής άσκησης στο Μάθημα "Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας".

 

Παιδαγωγική μόρφωση και άσκηση φοιτητών

Με την πανεπιστημιακή διδασκαλία επιχειρείται να καλυφθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το φάσμα των απαραίτητων μαθημάτων για την όσο το δυνατόν σφαιρικότερη παιδαγωγική μόρφωση των φοιτητών του Τμήματος Φ.Π.Ψ.. Εκτός των προσφερόμενων υποχρεωτικών μαθημάτων, προσφέρονται και φροντιστήρια-σεμινάρια κατ' επιλογήν.

Η εργασία των φροντιστηρίων έχει πρακτικότερο χαρακτήρα και συχνά καταλήγει στην εκπόνηση μικρών μελετών για συγκεκριμένα παιδαγωγικά ζητήματα. Τα περισσότερα από τα σεμινάρια αυτά καλύπτουν και τομείς, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τις παραδόσεις, όπως π.χ., Παιδαγωγική Βιβλιογραφία, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Προβλήματα της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας κλπ.

Η άσκηση των φοιτητών αναφέρεται κυρίως:

 1. Στη διδακτική των μαθημάτων Γενικής Εκπαίδευσης
 2. Στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 3. Στη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων του αναπτυσσόμενου ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων
 4. Στις μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών
 5. Στην έρευνα ψυχοπαιδαγωγικών ή κοινωνικοπαιδαγωγικών θεμάτων


Βασική μονάδα για την επιτυχία των ανωτέρω αποτελεί το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Γυμνάσιο και Λύκειο του οποίου, οι φοιτητές των "καθηγητικών" σχολών παρακολουθούν τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

 

Διάδοση Παιδαγωγικών Γνώσεων

Στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και το ευρύτερο κοινό η παιδαγωγική γνώση διαδίδεται με διαλέξεις, συνέδρια, δημοσιεύσεις, αλλά και με ειδικά οργανωμένα επιμορφωτικά σεμινάρια.

Τα σεμινάρια αυτά έχουν ως στόχο να ενημερώσουν και επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς ή τους ενήλικες ενδιαφερόμενους στις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής και των μεθόδων συμβουλευτικής υποστήριξης.

Ειδικότερα προσφέρονται:

 1. Σεμινάρια σε διορισμένους και αδιόριστους εκπαιδευτικούς. Τα σεμινάρια αυτά είναι βραχυχρόνια, έχουν επίκαιρο χαρακτήρα και έχουν στόχο να συμβάλλουν στην αύξηση των προσόντων των εκπαιδευτικών (π.χ. μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, νέα προσέγγιση στη γλώσσα από τα αναλυτικά προγράμματα, βελτιστοποίηση της σχέσης εκπαιδευτικών με μαθητές και γονείς κλπ.) Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και η οργάνωση των σεμιναρίων αυτών γίνεται με τη βοήθεια των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
 2. Σεμινάρια και συμβουλευτική υποστήριξη σε οικογένειες και ειδικότερα σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς των παιδιών τους.
 3. Σεμινάρια συμβουλευτικής υποστήριξης σε οικογένειες και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.


Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής συνεργάζεται για την εκπλήρωση των στόχων του με εκπαιδευτικούς συλλόγους και σωματεία, με συλλόγους και οργανώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και με επιστήμονες εγνωσμένου κύρους.

Πλάκα ελιγμών (ξύλινο αντικείμενο στο πίσω μέρος) - Όργανο για τον έλεγχο της δεξιότητας των χεριών (1939). Ευχαριστούμε τον κ. Τ. Λάζο για την επισήμανση, ώστε να εντοπίσουμε τη σωστή εικόνα.

Στην κορυφή